logo tekst doij

Wat is het DOIJ?

Het Diaconaal Overleg IJsselstein is een communicatieorgaan, waarin de Hervormde Gemeente IJsselstein, de Protestantse Gemeente IJsselstein  ‘de Ontmoetingskerk’, de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap H. Nicolaas, en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Nieuwegein/ IJsselstein (Geloven in IJsselstein) vertegenwoordigd zijn. Zij wil, in navolging van Jezus Christus, omzien naar de medemens en hulp bieden waar dat nodig is. Kernwoorden hierbij zijn: Gerechtigheid - Barmhartigheid - Wederkerigheid - Gemeenschappelijke solidariteit.

Bijbelse basis

De diaken is de ‘ambassadeur’ van de kerk. Hij/ zij is de vertegenwoordiger van de kerk naar de gemeenschap. In de Bijbel neemt zorg voor de naaste een essentiële plaats in. Enkele Bijbelgedeelten die hiervan spreken, zijn: Mattheüs 25: 40 (aandacht voor ieder mens), Lucas 22: 27 (dienstbaarheid), Johannes 13: 14 (dienstbaar aan elkaar), Handelingen 6 (aanstelling van diakenen voor de dagelijkse ondersteuning), 1 Johannes 3: 11-18 (elkaar liefhebben met daden). Daarnaast betekent het ambassadeurschap ook dat de diaken zaken die buiten de kerk spelen, vertaalt naar de geloofsgemeenschap. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld aandacht voor de schepping.

Voor de Rooms Katholieke kerk geldt dat de diaken ook een verkondiger van het Woord kan zijn naar het Bijbelse voorbeeld van Stephanus.

Geschiedenis van diaconaat

Vanouds hebben kerken een belangrijke rol gespeeld bij het verlenen van (nood)hulp aan noodlijdenden. Met de scheiding van kerk en staat (voltooid met de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965) en met de groei van de verzorgingsstaat is die rol overgenomen door de overheid.

Door de sanering van de verzorgingsstaat en het afnemend besef van een “res publica” - de algemene zaak - wordt er opnieuw een appel op hulp gedaan. De noodhulp die nu gevraagd wordt, verschilt ongetwijfeld van de traditionele noodhulp, maar de uitdaging en de opdracht voor de geloofsgemeenschap ligt er onverkort.

Ook is in de kerken het debat niet geschuwd over ‘normen en waarden’, ‘vredesvraagstukken’ en de kerken hebben altijd op het ‘rentmeesterschap’ ten aanzien van de schepping gewezen.

Doelstelling DOIJ

Het DOIJ stelt zich ten doel (diaconale) informatie uit te wisselen en activiteiten te coördineren en te bundelen als het gaat om:

 • hulp bieden waar niemand anders helpt,
 • steunen en bondgenoot worden van mensen in nood,
 • antennes ontwikkelen om de verborgen armoede te onderkennen,
 • spreekbuis zijn van mensen die buiten de boot vallen,
 • werken aan structurele oplossingen van de maatschappelijk oorzaken van nood.

Het achterliggende doel is dat mensen na de hulpverlening zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheden nemen over de facetten van hun leven.

Door samen als IJsselsteinse kerken hieraan te werken, vergroten wij het draagvlak en de impact. We kunnen elkaar bemoedigen en gegevens uitwisselen en over kerkmuren heen het praktische evangelie uitdragen.

Concrete werkpunten in IJsselstein

In IJsselstein willen we gezamenlijk werken aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en we streven naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. Het DOIJ beperkt zich hierbij tot de inwoners van de gemeente IJsselstein.

Acties die in het verleden al hebben plaatsgevonden of die we in de toekomst willen organiseren zijn:

 1. Kerstpakkettenactie
 2. Ondersteuning Voedselbank
 3. Gesprekspartner zijn van de gemeente IJsselstein in de WMO-raad d.m.v. een afgevaardigde.
 4. Stellen van kritische vragen (via de politiek) naar de structurele oorzaken van deze nood.
 5. Gevangenen bezoeken.
 6. Inzamelen gereedschappen en andere materialen t.b.v. de Derde Wereld Werkplaats.
 7. Contact met BOKA en Vluchtelingenwerk.

Opgetekend 26 februari 2010

Kleine verandering 25 maart 2010

Update ten aanzien van de deelnemers aan het DOIJ per januari 2016

De GKV werkt nu mee in het DOIJ, omdat zij aangeven hebben dat de ledengroep die in IJsselstein woonachtig is, graag diaconaal iets willen betekenen voor de stad IJsselstein. Deze leden organiseren ook samenkomsten onder de naam ‘Geloof in IJsselstein’.
De GKv onderschrijft het Mission Statement.

Update ten aanzien van de concrete werkpunten per april 2017

In IJsselstein willen de kerken vertegenwoordigd in het DOIJ gezamenlijk werken aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en we streven naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. Het DOIJ beperkt zich hierbij tot de inwoners van de gemeente IJsselstein.
Om dit te kunnen bewerkstelligen willen we tevens samenwerking zoeken met professionele en vrijwilligers organisaties. (zie hervoor bijlage). We willen in kaart brengen wat er allemaal is rondom zorg, wat er nodig is, wat de kerken kunnen bieden. Bij gesprekken die in dit kader met organisaties plaatsvinden, gebruiken we als leidraad: ‘Zorgzame kerk – gesprekshandleiding’ van Kerk in Actie.
Acties die in dit kader hebben plaatsgevonden zijn:

 1. Ieder jaar een kerstpakkettenactie.
 2. Ondersteuning Voedselbank
 3. Gesprekspartner zijn van Platform Samenleving IJsselstein
 4. Aanwezig zijn bij de avond van de gemeente en Werk en Inkomen Lekstroom n.a.v. de veranderingen van de participatiewet.
 5. Verkennend gesprek met Gijs van Zwieten van het Sociaal Team.
 6. Bijwonen van een avond van de gemeente IJsselstein over het aanpassen van het minimabeleid. Op deze avond heeft het DOIJ (en andere organisaties) concreet mee kunnen denken over de knelpunten van het minimabeleid. Naar aanleiding van deze avond is een nota minimabeleid 2016 geschreven: ‘Meer meedoen voor wie minder heeft’. Over deze nota heeft het DOIJ per brief vragen en zorgen geuit over bv sociale woningbouw.
 7. Afstemmingsgesprek over de samenwerking met gemeente. Contactpersoon: Thea van Bremen.
 8. Kerken hebben meegeholpen bij de opvang van vluchtelingen en hebben ook geestelijke ondersteuning gegeven. Er is een welkomstkaart gemaakt voor hen. Bij behoefte is er kerkbezoek mogelijk gemaakt.
 9. Het DOIJ staat in de sociale kaart van IJsselstein.
 10. Onderhouden van contact met Netwerk Vrijwilligers in de Zorg door middel van uitwisseling van de notulen.
 11. Informatief kennismakingsgesprek met de fractie leider van de ChristenUnie. O.a. zorgen geuit over de sociale woningbouw.

Update ten aanzien van de deelnemers aan het DOIJ per april 2018

In de zomer 2016 heeft de Nieuw Testamentische Gemeente andere voorgangers gekregen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de kerk een naamsverandering heeft ondergaan tot New Testamentic Church of IJsselstein City. In de email van 14 maart 2018 jl. heeft de gemeente aangegeven dat een samenwerking met het DOIJ niet haalbaar is. 

Update ten aanzien van de werkwijze bij hulpvragen van inwoners uit IJsselstein per maart 2019

Om de hulpvragen die via de hulpverleningsinstanties en ook soms via particulieren bij de samenwerkende Kerken neergelegd worden op een goede en alerte manier te behandelen, is de volgende werkwijze afgesproken:

Het gaat altijd om hulp waar geen andere hulp meer mogelijk is aan inwoners van IJsselstein. Als hier sprake van is , dan kan hulp gevraagd worden via de Caritas van de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap. Zij zullen de hulpvraag behandelen met de expertise en protocollen die zij hiervoor hebben.

Bij grote ingewikkelde casussen, praktische hulp in de vorm van bijvoorbeeld goederen of hulp van vrijwilligers zal de Caritas dit in de vergadering van het DOIJ bespreken. In de agenda is hiervoor een speciaal agendapunt vastgelegd. Een vertegenwoordiger van de Room Katholieke Geloofsgemeenschap heeft ook zitting in de Caritas en kan zodoende de benodigde informatie uitwisselen. Dit wordt met respect voor privacy gedaan.

Het emailadres is:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Caritas is ook bereikbaar op:  06 – 812 50 416.